White family against white backdrop

White family against white backdrop